Turistični boni: Kdo, kdaj in kam z boni?

Vlada RS je uvedla t.i. turistične bone za počitnice v Sloveniji z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma.

Kdo je upravičen do koriščenja bonov?
– Do bona je upravičena oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020.
– Vse osebe, ki bodo v letu 2020 dopolnile 18 let so upravičene do bona v vrednosti 200 eurov. Mlajši bodo upravičeni do bona v višini 50 evrov.
– Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko tudi skrbi. Bon je unovči na podlagi izjave.
– Bon, ki se glasi na polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo, unovči zanj skrbnik. Slednji ga unovči na podlagi izjave skrbnika.
– Bon je prenosljiv med: upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.
– Bon se ne deduje.

 

Kdo lahko unovči bon?

Ponudnik na področju turizma, pri kateremu se bon unovči, je poslovni subjekt, ki je na dan 13. marca 2020:
• vpisan v Poslovni register Slovenije in
• vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (Ajpes), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata.
Ponudnik, ki lahko unovči bon, mora biti registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti (SKD 2008):
– 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
– 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
– 55.202 – Turistične kmetije s sobami,
– 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
– 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
– 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
– 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

– Bon se glasi na upravičenca in je unovčljiv od 1. junija do 31. do decembra 2020.
– Bon je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS. Povračilo sredstev s strani FURS na podlagi unovčenih bonov se izvede najpozneje v 30 dneh.
– Bon se unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. V primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.
– Če upravičenec bona ne unovči za storitev do 31. decembra 2020, ne more zahtevati izplačila bona v denarju od Republike Slovenije.

– Ponudnik storitve oziroma upravičenec od FURS prejme sredstva v višini unovčenega bona. Ponudnik storitve sredstva prejme na podlagi potrditve upravičenca v elektronskem sistemu FURS oziroma na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista.
– Od bona ne plača dohodnina.
– Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.
– Nadzor nad ponudnikom storitev in upravičencem do bona izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

V zakonu so v primeru nepravilnosti določene tudi visoke globe za tiste pravne osebe – ponudnike storitev, ki pravil ne bi spoštovali. Gibljejo se vse do 40.000 evrov.
Globe za fizične osebe, to je upravičenca do bona, če bon prenese v nasprotju z zakonom, pa znašajo od 200 do 600 evrov.

Celoten zakon si lahko preberete tukaj.