Turistična destinacija Sevnica – iz srebrne v zlato

Z veseljem in velikim ponosom sporočamo, da je turistična destinacija Sevnica, ki je del vodilne destinacije Čatež in Posavje, prejela zlati znak Slovenia Green Destination.

V občini Sevnica, v tesnem prepletu z raznolikimi ponudniki turističnih produktov, vseskozi intenzivno delajo v smeri sonaravnega, naravi prijaznega, zelenega turizma. Ves skupen trud je prepoznan z zlato barvo, ki nadgrajuje preteklo delo in potrjuje, da je Sevnica turistom, okolju in prebivalcem prijazna destinacija.

K zeleni shemi slovenskega turizma je Sevnica prvič pristopila v letu 2017 in spomladi leta 2018 prejela srebrni znak. Letos pa je po rednem periodičnem postopku znova opravila celovit postopek presoje vseh meril in dosegla višjo, zlato stopničko. Čeprav so bila merila in tudi sama presoja v primerjavi z letom 2017 še bolj dodelana in bolj zahtevna, je destinacija Sevnica zadovoljila kriterijem za vključitev v krog najbolj zelenih slovenskih turističnih destinacij.

Da je bila Sevnica prepoznana kot »zlata« destinacija, sta pomembno prispevala Hotel Ajdovec iz Sevnice in Gostilna Repovž iz Šentjanža, ki sta se kot nastanitvena ponudnika in ponudnika hrane tudi sama vključila v zeleno shemo slovenskega turizma in pridobila okoljske znake. Hotel Ajdovec je pridobil mednarodni znak Travelife, v okviru zelene sheme pa znak Slovenia Green Accommodation. Gostilna Repovž je prejemnica mednarodnega znaka Green Key, v okviru zelene sheme pa znakov Slovenia Green Accommodation in Slovenia Green Cuisine. Spodbujamo in želimo si, da se za pridobitev katerega od okoljskih znakov v prihodnje odloči čim več turističnih ponudnikov, s ciljem krepitve ugleda in prepoznavnosti ter zaupanja v kakovost na ravni celotne destinacije.

Prejeti zlati znak Slovenia Green Destination potrjuje, da je Sevnica na pravi poti razvoja turizma. Certifikat ne ocenjuje številčnosti ali »količine« turizma ali števila turistov, ampak turistično destinacijo z različnih zornih kotov – z vidika okolja, varovanja narave, ohranjanja kulturne dediščine, trajnostne mobilnosti, sodelovanja turističnih deležnikov ter splošne prijaznosti za turiste, prebivalce in turistične ponudnike. Priznanje destinacijo zavezuje, da se tudi v bodoče razvija v zeleni, trajnostni ter okolju, ljudem in prebivalcem prijazni smeri, saj bo lahko le tako znak ob ponovni presoji tudi ohranila.

 

Aktivnosti za pridobitev znaka je vodila zelena skupina pod vodstvom zelenega koordinatorja Mateja Imperla z zavoda KŠTM Sevnica, v zeleni skupini pa so sodelovali predstavniki zavoda KŠTM Sevnica in Turistične agencije Doživljaj Posavje, Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica, pa tudi Zavod za gozdove Slovenije, Kozjanski park in celjska območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

Več si lahko preberete na strani tuTuristična destinacija Sevnica – iz srebrne v zlato | Občina Sevnica | MojaObčina.si (mojaobcina.si)

Grad Sevnica
Grad Sevnica
« of 2 »